O nás

Reklamačné podmienky

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

PRE NÁKUP CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD

www.dajsistyle.sk

            

Článok I.

Predmet úpravy

-          Firma Ing. Michal Mrúz - DAJ SI STYLE vydáva v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok v nižšie uvedenom znení.

-          Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka a ktorý si zakúpili kupujúci (spotrebiteľ – viď Obchodné podmienky).

Článok II.

Zodpovednosť predávajúceho

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar, ktorý si zakúpil:

-          má požadovanú kvalitu, rozmer, druh a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo výrobcom

-          je bez vád

-          predal za cenu uvedenú v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny

 1. Predávajúci ďalej zodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré

-          Existovali pri jeho prevzatí.

-          Vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca tovaru vo svojom záručnom liste potvrdeným predávajúcim alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku

Pri predaji tovaru je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad preukazujúci jeho zakúpenie

Článok III.

Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho

 1. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré:

-          nemožno pokladať za vady a na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa čl. VII.

-          vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí

 1. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady tovaru, ak spotrebiteľ nevie hodnoverným spôsobom preukázať jeho zakúpenie od predávajúceho.

Vady tovaru IV.

-          Kupujúci má právo vytknúť vady tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá.

-          Vadu tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, bezodkladne po tom, čo mal možnosť si pozrieť tovar.

-          Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom, kupujúci je oprávnený vytknúť vadu tovaru odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

-          Ak kupujúci nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uplatnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.

-          Predávajúci je povinný spísať o vytknutí vady reklamačný protokol (ďalej ako ,,protokol“), ktorý obsahuje najmä údaje, kto, kedy a kde vytkol vadu tovaru, popis vady a spôsob vybavenia.

Článok VI.

Záručná doba

 1. Na všetky druhy tovaru poskytuje predávajúci záruku v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak pri konkrétnom tovare.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Záruka sa nevzťahuje na:

-          opotrebovanie tovaru bežným používaním,

-          prípady, keď je tovar poškodený neodbornou montážou, manipuláciou a zaobchádzaním.

 1. Podmienkou pre uznanie reklamácie je, aby bola uplatnená počas záručnej lehoty. Všetky reklamácie sú vybavované v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 2. Pri výmene tovaru za nový tovar v rámci reklamácie začne plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru od predávajúceho.

Článok VII.

Vylúčenie záruky tovaru

 1. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po ich prevzatí:

-          Spôsobil kupujúci alebo iná osoba poškodením tovaru alebo neodbornou manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vyššou mocou (vis maior).

-          Vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je tovar určený.

-          Zjavne mechanicky alebo inak zničeného alebo evidentne poškodeného alebo znečisteného tovaru cudzou látkou, z ktorého je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie nemohla spôsobiť kupujúcim reklamovaná vada.

-          Vznikli ako následok o svojvoľných opráv alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku,o iných zrejmých neodborných zásahov tovaru alebo akýmkoľvek iným jeho zaobchádzaním, ktoré je v rozpore so záručnými podmienkami o nesprávneho skladovania, uschovania alebo odkladania tovaru v nevhodnom prostredí, o pri poškodení ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou.

Preberanie tovaru VIII.

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar a jeho obal, bezodkladne po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru bezodkladne pri preberaní tovaru vyhotoví kupujúci spolu s dopravcom protokol o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca.
 2. Reklamácia na tovar zo strany predávajúceho bude uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu tovaru.

Článok IX.

Postup pre uplatnenie reklamácie

 1. Na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie pod pojmom miesto uplatnenia reklamácie sídlo predávajúceho; v prípade, že má predávajúci aj ďalšie miesta predaja tovaru, aj tieto miesta. (ďalej len ,,miesto uplatnenia reklamácie“).
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť zodpovednosť za vady tovaru (ďalej len ,,reklamácia“) v mieste uplatnenia reklamácie. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom úplného a riadneho spísania protokolu a doložením všetkých príslušných dokladov podľa tohto článku.
 3. Reklamácia musí obsahovať:

-          názov reklamovaného tovaru

-          konkrétny popis závady

-          reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť

-          kópiu dokladov o nadobudnutí (dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad.),* záručný list ( u príslušenstva je záručným listom doklad o nadobudnutí – stačí kópia)

-          adresu, na ktorú zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na kupujúceho (tel. č. , e-mail)

 1. V prípade, ak kupujúci spolu s tovarom nepredloží doklady o nadobudnutí, predávajúci si vyhradzuje právo nezačať konanie o reklamácii tovaru až do doby, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. Na odstránenie formálnych nedostatkov určí predávajúci lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni.
 2. V prípade, ak kupujúci neodstráni formálne nedostatky v lehote podľa bodu 4, predávajúci konanie o reklamácii tovaru zastaví.
 3. Ak kupujúci uschoval u predávajúceho reklamovaný tovar, predávajúci ho primeraným spôsobom vyzve (písomne, telefonicky, faxom, e-mailom), aby tovar do siedmich ( 7 ) kalendárnych dní vyzdvihol na adrese: Po uplynutí tejto lehoty bude tovar uschovaný za skladné vo výške 2 EUR za každý deň uloženia, najdlhšie však do šiestich ( 6 ) mesiacov odo dňa odoslania písomného upozornenia na vyzdvihnutie tovaru. Po uplynutí uvedenej 6 -mesačnej lehoty vznikne predávajúcemu právo tovar držať, užívať ho, nakladať s ním, a nadobudne k tovaru vlastnícke právo.
 4. Reklamáciu prijíma predávajúci, resp. jeho zamestnanec, ktorý je určený na prijímanie reklamácií kupujúcich (,,zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií“). Pri uplatnení reklamácie predávajúci, resp. zamestnanec poverený vybavovaním reklamácie je povinný spísať protokol, ktorý po spísaní kupujúci musí potvrdiť podpisom. Jedno vyhotovenie protokolu predávajúci vydá kupujúcemu. Na účely podľa tohto odseku je predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje kupujúceho.
 5. Následne predávajúci, resp. jeho zamestnanec poverený vybavovaním reklamácie je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní, následne písomne informovať zákazníka o jej riešení. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. podľa dohodnutého termínu.
 6. Ak ide o odstrániteľnú zrejmú vadu, predávajúci vadu odstráni podľa možností bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej lehoty a na svoje náklady.
 7. Ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu, predávajúci vymení chybný tovar za bezchybný. Ak to nie je možné môže kupujúci dostať zľavu na tovar alebo zrušiť zmluvu a vrátenie zaplatenej čiastky.
 8. Ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo chybný tovar vymenil za bezchybný, považuje sa reklamácia za vybavenú.
 9. Ak tovar pri reklamácii treba osobitne posúdiť, lehota na jej vybavenie nemôže presiahnuť tridsať (30) dní odo dňa     uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, ktorú zavinil kupujúci svojim konaním alebo svojou nespoluprácou, resp. neposkytnutím súčinnosti.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok, sa použijú najmä ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane     spotrebiteľa a o zmene zákona a Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,     zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj ustanovenia iných príslušných právnych     predpisov Slovenskej republiky.
 2. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa primerane použijú aj pri oprave a úprave tovaru.
 3. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. júna 2010.

<< Späť na Informácie


DAJ SI STYLE.sk

― Χ ―

online butik s dámskym značkovým oblečením

Jedinečná dámska móda. V našej ponuke nájdete len originál značkový tovar známych výrobcov.
Tovar, ktorý je SKLADOM odosielame do 24 hodín.
Výmena oblečenia za iné. Ak vám nesedí veľkosť, tovar vám vymeníme za iný.
Vrátenie peňazí. Ak chcete oblečenie vrátiť môžete tak urobiť do 14 dní od jeho prevzatia.
Poradíme Vám. Sme radi keď nás požiadate o pomoc pri výbere.

― Χ ―

© DAJSISTYLE.sk. Created by SKU in Prestashop.